Kształcimy młodzież od ponad 50 lat.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów szkół zasadniczych i średnich zawodowych dla młodzieży, do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w opisie zawodu. (Dz. U. Nr 62 z 1996 r. rop. 291, Dz. U. Nr 59 z 1996 r.,Dz. U. Nr 29 z 2001 r. oraz Dz. U. Nr 113, poz.988 z dnia 01.07.2002 r.)

Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uwzględniają tematykę praktyk w swoich rozkładach materiałów. Przybliżenie miejsca i problematyki praktyki zawodowej przed jej odbyciem zwiększa efektywność jej realizacji.

Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego młodzieży prowadzona jest poza siedzibą szkoły – w przedsiębiorstwach państwowych, firmach prywatnych. Czas pracy określa program nauczania MEN i S dla określonego zawodu. Prawa i obowiązki praktykanta określa Regulamin praktyk zawodowych jak również przepisy organizacyjno-porządkowe danego zakładu pracy.