Ogłoszenie nr 622919-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi: Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi, krajowy numer identyfikacyjny 634529422, ul. os. Północ   37 , 64-300  Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4422288, e-mail zsznr3nt@poczta.onet.pl, faks 61 4422288.
Adres strony internetowej (URL): WWW.ZSZIL.EU
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W WERSJI PAPIEROWEJ
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Numer referencyjny: ZSZiL.NR.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Rozbudową Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im Kazimierza Hołgi w Nowym Tomyślu. Standardy jakościowe zostały opisane w:  Dokumentacji projektowej – Projekt rozbudowy budynku szkoły o segment dydaktyczny „A” wraz z przebudową segmentu „C” 64-300 Nowy Tomyśl, os. Północ 37, dz. Nr 65/21,  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla zadania jak wyżej,  Przedmiarze robót - zagospodarowanie terenu, - roboty ziemne i fundamentowe, - izolacje cieplne, przeciwwilgociowe, podkłady, - konstrukcja i pokrycie dachu, - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, - stolarka wewnętrzna - podkłady, podłogi, posadzki, - tynki wewnętrzne, okładziny z ceramiki i el. ślusarskie, - wykończeniowe roboty malarskie, - elewacja i zewnętrzne roboty wykończeniowe segmentu „A”, - roboty zewnętrzne, - wykucia, wyburzenia i adaptacje w segmencie „C”, - chodniki i nawierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych, - zieleń i trawniki, - dostawa i montaż dźwigu, centrali wentylacyjnej i klimatyzacji, - elewacja segmentu „C”, - docieplenie dachu segmentu „C”, - kanalizacja deszczowa, - wewn. instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja wewnętrzna ciepłej i zimnej wody, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja hydrantów wewnętrznych - instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne, it. oraz alarmowej i monitoringu. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Wykonawców. 4. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisami Umowy będzie wymagał od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu na czas realizacji Umowy ustanowienia ochrony ubezpieczeniowej (według zasad określonych we wzorze Umowy) oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z treścią niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. *Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1 etat. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 5.2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) czynności robotnika stosownie do opisanych w przedmiarze robót 5.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – stanowiącym załącznik do umowy; b) Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób : oświadczenia zawierającego wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków) pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń oraz kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych; c) Wykonawca zobowiązany będzie przedkładać na każde pisemne żądanie Zamawiającego (w terminie do 5 dni roboczych od wezwania) raport o stanie i sposobie zatrudnienia ww. osób, ich oświadczenia o otrzymaniu wynagrodzenia, dowody potwierdzające bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych; d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez Wykonawcę czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5.3.1. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. IV. 5.3 b) i c) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1.000 PLN. b) W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. IV. 5.3. b) i c) SIWZ, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości wskazanej w Istotnych Postanowieniach Umowy. c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05% ceny brutto umowy za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego. d) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną(ymi) osobą(ami) jeśli spełnione zostaną wszystkie wskazane przez Zamawiającego wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 6. Ponadto Zamawiający: a) Wymaga aby oferta obejmowała realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a cena obejmowała koszty robót opisane w dokumentacji przetargowej, b) Wymaga udzielenia minimum 36 – miesięcznego okresu gwarancji i ujęcia w cenie urządzeń kosztów serwisu przez okres gwarancji; c) Wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy, d) Informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte w projekcie umowy (istotne postanowienia umowne) – stanowią integralną część SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45423600-0
45262522-6
45321000-3
45410000-4
45421000-4
45443000-4
45400000-1
45231000-5
45330000-9
45311000-0
45314210-7
45311200-2
45311100-1
45314320-0
45232310-8
45312000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-28
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: a) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, przemysłowej, produkcyjnej o całkowitej wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto oraz potwierdzi, że robota ta została wykonana należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończona 1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. a) Kierownikiem budowy o uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z minimum 3 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, który pełni lub pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji w budynku użyteczności publicznej, przemysłowej, produkcyjnej w zakresie robót konstrukcyjno – montażowych, wykończeniowych, o łącznej wartości przedmiotu umowy min. 3 000 000,00 zł, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna osoba posiadała łącznie więcej niż jedno z wyżej wymienionych uprawnień.
Informacje dodatkowe Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane z godnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony wyłącznie jeżeli warunek ten spełni jeden z wykonawców samodzielnie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie na rachunku środków finansowych lub dostępne na dzień składania ofert środki finansowe zabezpieczone kredytem w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3 Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w ust. 3, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia; w tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Ustawy): a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Ustawy), b) Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: postępowanie, którego dotyczy, listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, cel działania, sposób ich działania, sposób odpowiedzialności – zgodnie z art. 141 Ustawy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców, zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia, że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (potwierdzających spełnianie warunku), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnianie warunku ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2. wyżej składa: informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP; dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1. niniejszego Rozdziału, składa dokument, o którym mowa pkt 3.1. niniejszego Rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz łącznego spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 składa każdy z tych wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym Wykonawca ten wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z wykonawców w pełnym zakresie. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie powinno być dostarczone dla każdego. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w ust. 3, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia; w tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Ustawy): W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Ustawy), Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: postępowanie, którego dotyczy, listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, cel działania, sposób ich działania, sposób odpowiedzialności – zgodnie z art. 141 Ustawy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców, zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia, że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 90 000,00 PLN Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Dodatkowo: - W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy, - Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego, - Wszelkie przywołanie w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 3. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl 41 9058 0000 0000 0003 3877 0006 z dopiskiem „Wadium – Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu” Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kopii polecenia przelewu. Ewentualne załączenie kopii ułatwi identyfikację wniesionych wadiów. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, jeżeli w treści dokumentu zastrzeżono jego ważność uzależnioną od posiadania oryginału (jeśli zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie wadium). Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu komisji przetargowej dla ważności wadium. 3) Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 4) Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium. Zamawiający zwróci, odpowiednio zażąda wniesienia lub zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja20,00
termin20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem Umowy w sposób określony w oddzielnej korespondencji od Zamawiającego. Dodatkowo szczegółowe warunki dot. zabezpieczenia uregulowano w odpowiednim paragrafie wzoru umowy z Zamawiającym (Zał. do SIWZ). 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl 41 9058 0000 0000 0003 3877 0006. 3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: (a.1) nie wykonał umowy lub ( a.2) nienależycie wykonał umowę lub (a.3) nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady na przedmiot zamówienia. Dodatkowo: - W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy, - Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego, - Wszelkie przywołanie w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń. 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy. 8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w odpowiednim paragrafie wzoru umowy stanowiącej część II SIWZ. 1. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej; 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ; 6) podlega unieważnieniu: a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy, b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 Ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, m.in.: Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Umowy, 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej: a) Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, b) dostarczyć kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodami jej opłacenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego we wzorze Umowy. c) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby pełniącej funkcję kierownika budowy i kierowników robót branżowych. (o ile nie zostały załączone do wykazu osób złożonym na wezwanie zamawiającego) potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby, o których mowa w ust. IX. 1.2.3 lit. a – c niniejszej SIWZ, 5. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy również do: a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, b) dostarczenie Zamawiającemu kopii n/w dokumentów:  w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienia – dostarczenie umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (art. 23 ust. 4 Ustawy Pzp), odpowiednio umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej, o ile nie została załączona do oferty;  w przypadku Spółki z o.o. gdy oferowana cena zamówienia wynosi powyżej dwukrotnej wysokości kapitału zakładowego, złożenie oświadczenia zgodnie z art. 230 KSH oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie rozporządzania prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia w imieniu Spółki o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (wyciąg z umowy Spółki albo uchwałę wspólników);  w przypadku podmiotów zagranicznych – wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają prawo do wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany Umowy oraz warunków takiej zmiany zostały zawarte we Wzorze Umowy. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców i podmiotów trzecich wykonujących części zamówienia zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu oferty. Przed podpisaniem umowy zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia szczegółowych informacji na temat podwykonawców i podmiotów trzecich wykonujących części zamówienia w związku z procedurą formalizacji ich udziału w realizacji zamówienia. 9. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP - Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw. 10. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdz. Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH