Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500243160-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.
Nowy Tomyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 622919-N-2018
Data: 27/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi, Krajowy numer identyfikacyjny 634529422, ul. os. Północ   37, 64-300  Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4422288, e-mail zsznr3nt@poczta.onet.pl, faks 61 4422288.
Adres strony internetowej (url): www.zszil.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: W WERSJI PAPIEROWEJ Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) TAK Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia TAK www.zszil.eu Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemny Adres: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl - sekretariat Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Rozbudową Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im Kazimierza Hołgi w Nowym Tomyślu. Standardy jakościowe zostały opisane w:  Dokumentacji projektowej – Projekt rozbudowy budynku szkoły o segment dydaktyczny „A” wraz z przebudową segmentu „C” 64-300 Nowy Tomyśl, os. Północ 37, dz. Nr 65/21,  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla zadania jak wyżej,  Przedmiarze robót - zagospodarowanie terenu, - roboty ziemne i fundamentowe, - izolacje cieplne, przeciwwilgociowe, podkłady, - konstrukcja i pokrycie dachu, - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, - stolarka wewnętrzna - podkłady, podłogi, posadzki, - tynki wewnętrzne, okładziny z ceramiki i el. ślusarskie, - wykończeniowe roboty malarskie, - elewacja i zewnętrzne roboty wykończeniowe segmentu „A”, - roboty zewnętrzne, - wykucia, wyburzenia i adaptacje w segmencie „C”, - chodniki i nawierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych, - zieleń i trawniki, - dostawa i montaż dźwigu, centrali wentylacyjnej i klimatyzacji, - elewacja segmentu „C”, - docieplenie dachu segmentu „C”, - kanalizacja deszczowa, - wewn. instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja wewnętrzna ciepłej i zimnej wody, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja hydrantów wewnętrznych - instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne, it. oraz alarmowej i monitoringu. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty. Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Wykonawców. 4. Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisami Umowy będzie wymagał od Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu na czas realizacji Umowy ustanowienia ochrony ubezpieczeniowej (według zasad określonych we wzorze Umowy) oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z treścią niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. *Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1 etat. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 5.2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) czynności robotnika stosownie do opisanych w przedmiarze robót 5.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – stanowiącym załącznik do umowy; b) Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób : oświadczenia zawierającego wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków) pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń oraz kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych; c) Wykonawca zobowiązany będzie przedkładać na każde pisemne żądanie Zamawiającego (w terminie do 5 dni roboczych od wezwania) raport o stanie i sposobie zatrudnienia ww. osób, ich oświadczenia o otrzymaniu wynagrodzenia, dowody potwierdzające bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych; d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez Wykonawcę czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5.3.1. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. IV. 5.3 b) i c) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1.000 PLN. b) W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. IV. 5.3. b) i c) SIWZ, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości wskazanej w Istotnych Postanowieniach Umowy. c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05% ceny brutto umowy za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego. d) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną(ymi) osobą(ami) jeśli spełnione zostaną wszystkie wskazane przez Zamawiającego wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 6. Ponadto Zamawiający: a) Wymaga aby oferta obejmowała realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a cena obejmowała koszty robót opisane w dokumentacji przetargowej, b) Wymaga udzielenia minimum 36 – miesięcznego okresu gwarancji i ujęcia w cenie urządzeń kosztów serwisu przez okres gwarancji; c) Wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy, d) Informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarte w projekcie umowy (istotne postanowienia umowne) – stanowią integralną część SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu. Zakres robót objęty zamówieniem obejmuje: 1) zagospodarowanie terenu, 2) roboty ziemne i fundamentowe, 3) izolacje cieplne, przeciwwilgociowe, podkłady, 4) konstrukcja i pokrycie dachu, 5) stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, 6) stolarka wewnętrzna, 7) podkłady, podłogi, posadzki, 8) tynki wewnętrzne, okładziny z ceramiki i el. ślusarskie, 9) wykończeniowe roboty malarskie, 10) elewacja i zewnętrzne roboty wykończeniowe segmentu „A”; 11) roboty zewnętrzne, 12) wykucia, wyburzenia i adaptacje w segmencie „C”, 13) chodniki i nawierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych, 14) zieleń i trawniki, 15) dostawa i montaż dźwigu, centrali wentylacyjnej i klimatyzacji, 16) elewacja segmentu „C”, 17) docieplenie dachu segmentu „C”, 18) kanalizacja deszczowa, 19) wewn. Instalacja kanalizacji sanitarnej, 20) instalacja wewnętrzna ciepłej i zimnej wody, 21) instalacja centralnego ogrzewania, 22) instalacja hydrantów wewnętrznych, 23) instalacje elektryczne, odgromowe i teletechniczne, it. Oraz alarmowej i monitoringu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne zostały określone w szczegółowym opisie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Standardy jakościowe zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 1) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie placu budowy i w jego okolicy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością, dokonania oceny zgodności dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz specyfikacją techniczną. 2) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy własnymi środkami i z własnych materiałów zgodnie ze współczesną wiedza techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z e zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową 3) wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikacje pozwalające na ich stosowanie w budownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć urządzenia, sprzęt i materiały. 6) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 7) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądać polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. 8) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 9) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ zamawiający dokona ich odbioru. 10) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonania prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia( jeśli dotyczy), certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 36 miesięcznym okresem rękojmi. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 3.7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.7.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3.7.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia a) czynności robotnika opisane w przedmiarze robót 3.7.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 3.7.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenia zawierającego wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (imię i nazwisko zatrudnionego, zakres obowiązków - stanowisko) pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń oraz kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych; c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu aktualne pisemne oświadczenie że osoby przedstawione w wykazie pracowników są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 3.7.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt 3.7.3.1 b) i c) lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości w wysokości 1 000 zł. c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9
W ogłoszeniu jest: brak
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie zostanie zrealizowanie w terminie zgodnym z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawcy nie później niż do 28 czerwca 2019r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: a) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, przemysłowej, produkcyjnej o całkowitej wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto oraz potwierdzi, że robota ta została wykonana należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończona 1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. a) Kierownikiem budowy o uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej z minimum 3 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, który pełni lub pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji w budynku użyteczności publicznej, przemysłowej, produkcyjnej w zakresie robót konstrukcyjno – montażowych, wykończeniowych, o łącznej wartości przedmiotu umowy min. 3 000 000,00 zł, b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna osoba posiadała łącznie więcej niż jedno z wyżej wymienionych uprawnień. Informacje dodatkowe Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane z godnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony wyłącznie jeżeli warunek ten spełni jeden z wykonawców samodzielnie.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.2)
W ogłoszeniu jest: Posiadanie na rachunku środków finansowych lub dostępne na dzień składania ofert środki finansowe zabezpieczone kredytem w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 2.000.000,00 zł;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: . Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3 Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w ust. 3, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia; w tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Ustawy): a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Ustawy), b) Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: postępowanie, którego dotyczy, listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, cel działania, sposób ich działania, sposób odpowiedzialności – zgodnie z art. 141 Ustawy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców, zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia, że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę porównywalną z przedmiotem zamówienia tj. polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, przemysłowej, produkcyjnej o wartości minimum 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto oraz potwierdzi, że robota ta została wykonana należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj: - osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej w zakresie budownictwa ogólnego bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadającą co najmniej 3- letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) która pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jeden roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, przemysłowej, produkcyjnej o wartości nie mniejszej niż 2 mln brutto( słownie: trzy miliony zł); -– osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) ; - osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) ; UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji kierowników robót w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz staż zawodowy (doświadczenia) w więcej niż jednej specjalności. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:NIE Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.2.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.4
W ogłoszeniu jest: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
W ogłoszeniu powinno być: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2. ppkt 1), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (potwierdzających spełnianie warunku), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnianie warunku ;
W ogłoszeniu powinno być: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.7)
W ogłoszeniu jest: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2. wyżej składa: informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP; dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1. niniejszego Rozdziału, składa dokument, o którym mowa pkt 3.1. niniejszego Rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz łącznego spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 składa każdy z tych wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym Wykonawca ten wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z wykonawców w pełnym zakresie. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie powinno być dostarczone dla każdego. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w ust. 3, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia; w tym celu Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Ustawy): W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 Ustawy), Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: postępowanie, którego dotyczy, listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, cel działania, sposób ich działania, sposób odpowiedzialności – zgodnie z art. 141 Ustawy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców, zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia, że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 1, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z zał. 1A tj. oświadczeniem Wykonawcy w zakresie dot. RODO; Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1 niniejszej SIWZ; c) uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony według wskazówek określonych w roz. 12 niniejszej specyfikacji „opis sposobu obliczania ceny”, d) dokument potwierdzający wniesienie wadium d) zobowiązanie podmiotu trzeciego ( w formie oryginału) w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (określające zakres umocowania), podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 90 000,00 PLN Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Dodatkowo: - W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy, - Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego, - Wszelkie przywołanie w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 3. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl 41 9058 0000 0000 0003 3877 0006 z dopiskiem „Wadium – Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu” Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kopii polecenia przelewu. Ewentualne załączenie kopii ułatwi identyfikację wniesionych wadiów. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, jeżeli w treści dokumentu zastrzeżono jego ważność uzależnioną od posiadania oryginału (jeśli zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie wadium). Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu komisji przetargowej dla ważności wadium. 3) Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 4) Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium. Zamawiający zwróci, odpowiednio zażąda wniesienia lub zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 50.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r. poz.359 t.j.). 4) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Dodatkowo: - W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy, - Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego, - Wszelkie przywołanie w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 5. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 6. Miejsce i sposób wniesienia wadium.  W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl 41 9058 0000 0000 0003 3877 0006 z dopiskiem wadium – Rozbudowa Zespołu Szkół im. Hołogi w Nowym Tomyślu zaleca się do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu.  w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 gwarancja 20,00 termin 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Kryteria Znaczenie cena ofertowa brutto 60,00 okres gwarancji 25,00 termin wykonania 15,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.4)
W ogłoszeniu jest: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wzór umowy,jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: -) pieniądzu; -) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -) gwarancjach bankowych; -) gwarancjach ubezpieczeniowych; -) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: (a.1) nie wykonał umowy lub ( a.2) nienależycie wykonał umowę lub (a.3) nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady na przedmiot zamówienia. Dodatkowo: - W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy, - Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego, - Wszelkie przywołanie w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 4. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl 41 9058 0000 0000 0003 3877 0006 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenie w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 10. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Informacje dodatkowe: Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej: • potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, • wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (zawierający: imię i nazwisko zatrudnionego, zakres obowiązków - stanowisko), • pisemne oświadczenie , że osoby przedstawione w wykazie pracowników są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, • kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia ( wskazanych w wykazie osób – kierownika budowy, kierowników robót).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem Umowy w sposób określony w oddzielnej korespondencji od Zamawiającego. Dodatkowo szczegółowe warunki dot. zabezpieczenia uregulowano w odpowiednim paragrafie wzoru umowy z Zamawiającym (Zał. do SIWZ). 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl 41 9058 0000 0000 0003 3877 0006. 3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie Zamawiającego, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: (a.1) nie wykonał umowy lub ( a.2) nienależycie wykonał umowę lub (a.3) nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady na przedmiot zamówienia. Dodatkowo: - W/w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy, - Właściwość miejscową do rozstrzygania sporów wskazuje siedziba Zamawiającego, - Wszelkie przywołanie w dokumencie gwarancji pojęcia nie zdefiniowane w przepisach prawa muszą zawierać w tekście gwarancji swoją definicję, 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń. 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy. 8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w odpowiednim paragrafie wzoru umowy stanowiącej część II SIWZ. 1. Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej; 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ; 6) podlega unieważnieniu: a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy, b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 Ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, m.in.: Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Umowy, 4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej: a) Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, b) dostarczyć kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodami jej opłacenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego we wzorze Umowy. c) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby pełniącej funkcję kierownika budowy i kierowników robót branżowych. (o ile nie zostały załączone do wykazu osób złożonym na wezwanie zamawiającego) potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby, o których mowa w ust. IX. 1.2.3 lit. a – c niniejszej SIWZ, 5. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy również do: a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, b) dostarczenie Zamawiającemu kopii n/w dokumentów:  w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienia – dostarczenie umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (art. 23 ust. 4 Ustawy Pzp), odpowiednio umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej, o ile nie została załączona do oferty;  w przypadku Spółki z o.o. gdy oferowana cena zamówienia wynosi powyżej dwukrotnej wysokości kapitału zakładowego, złożenie oświadczenia zgodnie z art. 230 KSH oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie rozporządzania prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia w imieniu Spółki o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (wyciąg z umowy Spółki albo uchwałę wspólników);  w przypadku podmiotów zagranicznych – wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają prawo do wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 7. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany Umowy oraz warunków takiej zmiany zostały zawarte we Wzorze Umowy. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców i podmiotów trzecich wykonujących części zamówienia zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu oferty. Przed podpisaniem umowy zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia szczegółowych informacji na temat podwykonawców i podmiotów trzecich wykonujących części zamówienia w związku z procedurą formalizacji ich udziału w realizacji zamówienia. 9. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP - Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw. 10. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdz. Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiany Umowy mogą następować w sytuacjach i w zakresie określonym poniżej. 1.1. Zmiana końcowego terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe (np. huraganowe wiatry powodujące uszkodzenia montowanych urządzeń na dachu budynku, nagłe ulewne deszcze powodujące zalanie niższych kondygnacji); b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (np. długotrwałe opady deszczu występujące w okresie przewidzianym w szczegółowym harmonogramie). 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego niewynikające z winy Wykonawcy; b) wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych i nieobjętych zamówieniem podstawowym, których nie można było przewidzieć, a warunkujących wykonanie i dalszą realizację zamówienia podstawowego a także w przypadku wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania jej poprawek lub uzupełnień, c) przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 3) W przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, c) którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) którego wystąpienia nie można przypisać winie drugiej Strony. 4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) odmowa lub przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w sytuacji, gdy przekazana i niezbędna do uzyskania pozwoleń dokumentacja będzie kompletna i prawidłowa, zatem wskutek działania organów administracyjnych niemożliwe jest wykonanie zadania w terminie. b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek nieścisłości, błędów lub konieczności uzupełnienia Dokumentacji projektowej, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, c) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; d) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych niewyartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5) możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, określonego w § 15 ust. 1, w przypadku zmiany wynikającej z wystąpienia robót: - dodatkowych o których mowa w § 15 ust. 5, - zamiennych lub zaniechanych, o których mowa w § 17, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 1.2. Inne zmiany: 1) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w Ofercie Wykonawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ; 2) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 3) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 1.3. Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Przedmiotu Zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Przedmiotu Zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych i jest mniejsza od 15%wartości Przedmiotu Zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2. Wszelkie zmiany umowy – pod rygorem nieważności – muszą być wprowadzone w formie pisemnego aneksu, przy czym jeśli zmiana ta wynika z inicjatywy Wykonawcy – musi ją poprzedzić pisemny wniosek Wykonawcy zawierający wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne proponowanych zmian. 3. Dopuszczalne są zmiany umowy, które nie są uznane z istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Prawa zamówień publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-15, godzina: 09:00, Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-22, godzina: 09:00, Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - język polski

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6.)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SIWZ pkt 20 ppkt 4.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych