BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa szkoła I stopnia

Dobry fach to szansa na satysfakcjonującą pracę. Teoretyczna nauka
zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna w zakładach pracy.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować

w różnych zawodach między innymi:  

  • fryzjer
  • sprzedawca
  • kucharz
  • mechatronik
  • mechanik pojazdów samochodowych a także: fotograf, ślusarz, elektryk, piekarz, cukiernik, stolarz, wędliniarz, krawiec, tapicer, ogrodnik, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla, dekarz, blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik, monter- elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających i inne zawody zgodne z zainteresowaniami uczniów

Zasadnicza szkoła zawodowa na podbudowie programowej gimnazjum realizuje program w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy na podstawie umów o naukę zawodu. Uczniowie mają status pracownika młodocianego. Uczniowie klas zawodowych w jednym tygodniu realizują naukę w szkole a w drugim odbywają praktyki w zakładach pracy. Kształcenie odbywa się w klasach branżowych np. fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, gdzie wszystkie przedmioty zawodowe realizowane są w szkole lub w klasach wielozawodowych, gdzie przedmioty zawodowe realizowane są na kursach zawodowych I i II stopnia.
Absolwent ZSZ uzyskuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Kwalifikacje zawodowe może uzyskać zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając naukę od razu od klasy drugiej. Aby uzyskać dyplom technika absolwent ZSZ musi uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

rekrutacja - Dokumenty do pobrania

PODANIE