ZSZ (BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)

Zasadnicza szkoła zawodowa (Branżowa szkoła I stopnia)

Dobry fach to szansa na satysfakcjonującą pracę. Teoretyczna nauka
zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna w zakładach pracy.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować

w różnych zawodach między innymi:

 

 • fryzjer
 • sprzedawca
 • kucharz
 • mechatronik
 • mechanik pojazdów samochodowych a także:
  fotograf, ślusarz, elektryk, piekarz, cukiernik, stolarz, wędliniarz,
  krawiec, tapicer, ogrodnik, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót
  wykończeniowych w budownictwie, cieśla, dekarz, blacharz, blacharz
  samochodowy, lakiernik, monter- elektronik, elektromechanik pojazdów
  samochodowych, elektromechanik, operator maszyn
  i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek
  skrawających i inne zawody zgodne z zainteresowaniami uczniów

Zasadnicza szkoła zawodowa na podbudowie programowej gimnazjum realizuje program w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy na podstawie umów o naukę zawodu. Uczniowie mają status pracownika młodocianego. Uczniowie klas zawodowych w jednym tygodniu realizują naukę w szkole a w drugim odbywają praktyki w zakładach pracy. Kształcenie odbywa się w klasach branżowych np. fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, gdzie wszystkie przedmioty zawodowe realizowane są w szkole lub w klasach wielozawodowych, gdzie przedmioty zawodowe realizowane są na kursach zawodowych I i II stopnia.
Absolwent ZSZ uzyskuje świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczym. Kwalifikacje zawodowe może uzyskać zdając egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne lub zdając egzamin czeladniczy organizowany przez cechy rzemieślnicze. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, rozpoczynając naukę od razu od klasy drugiej. Aby uzyskać dyplom technika absolwent ZSZ musi uzyskać wykształcenie średnie oraz zdać egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

rekrutacja - Dokumenty do pobrania

PODANIE